KITNARF's Gallery

Petr Frantík

 
 
 
 

 
(EN) Histogram form of Poincaré section of three-dimensional strange attractor of SDOF model of cantilever beam loaded by harmonic force.
Rotation on horizontal axis, speed of rotation on vertical axis. More than 50 milions periods shown.

 
(CZ) Histogramová podoba Poincarého řezu třírozměrného podivného atraktoru jednostupňového modelu konzolového nosníku zatíženého harmonickou silou.
Pootočení na vodorovné ose, rychlost pootočení na svislé ose. Zobrazeno více než 50 miliónů period.

 
 
 
 

 
(EN) Basin boundaries of Newton iterative method when solving equation of midspan deflection of imperfect beam buckling problem.
Three colors (red, green and blue) represents initial conditions leading to three different postcritical solutions. Black color represents initial conditions for which the Newton method oscillates and therefore fails when used for searching a solution. Deflection on horizontal axis, magnitude of loading force on vertical axis.

 
(CZ) Bazény přitažlivosti Newtonovy iterační metody při řešení rovnice středního průhybu při vzpěru nedokonalého prutu.
Tři barvy (červená, zelená a modrá) zastupují počáteční podmínky vedoucí ke třem různým pokritickým řešením. Černá barva zastupuje počáteční podmínky, při kterých Newtonova metoda osciluje a proto selže při použití pro nalezení řešení. Průhyb na vodorovné ose, velikost zatěžující síly na svislé ose.

 
 
 
 

 
(EN) Basin boundaries of two-dimensional model of a coin impacting to perfect elastic foundation.
Colors represents final number of coin rotation before the coin standstill. Speed of rotation on horizontal axis, vertical speed on vertical axis. Drawn from more than two hundred separated simulations of coin impact.

 
(CZ) Bazény přitažlivosti dvourozměrného modelu mince dopadající na dokonalou pružnou podložku.
Barvy odpovídají počtu pootočení mince před jejím zastavením. Rychlost pootočení na vodorovné ose, svislá rychlost na svislé ose. Vykresleno z více jak dvou set tisíc jednotlivých simulací dopadající mince.

 
 
 
 

 
(EN) Basin boundaries of model of dynamically driven imperfect nail into a wood.
Black color represents successful driving, blue-green color tints represents bended nail head to imperfect side, red color tints represents head bended to opposite side. Magnitude of imperfection on horizontal axis, driving speed on vertical axis. Drawn from more than milion separated simulations of nail driving.

 
(CZ) Bazény přitažlivosti modelu nedokonalého hřebíku dynamicky zatlačovaného do dřeva.
Černá barva představuje úspěšné zatlačení, modro-zelené odstíny barvy odpovídají hlavičce hřebíku ohnuté na stranu imperfekce, červené odstíny odpovídají hlavičce ohnuté na opačnou stranu. Velikost imperfekce na vodorovné ose, rychlost zatlačování na svislé ose. Vykresleno z více jak miliónu jednotlivých simulací zatlačování hřebíku.


Fatal error: Call to undefined function list_under() in /data/web/virtuals/342477/virtual/www/gallery/index.php on line 98